Sluiten

<% vm.ap.name %>

<% vm.ap.address + vm.ap.number %>
<% vm.ap.postcode %>
<% vm.ap.city %>
<% vm.ap.telefoon %>
<% vm.ap.email %>

Kies je montagepunt

Max. afstand

Gevonden montagepunten (<% assemblyPoints.length %>)

Kies een datum

Kies een dagdeel
kies hier een voorkeursdatum en –dagdeel voor de montage van je banden. De definitieve afspraak wordt telefonisch aan je bevestigt.
Het is van belang om een voorkeurs-datum en -dagdeel voor de montage te kiezen, zodat er een montageafspraak ingepland kan worden.
Mijn keuze bevestigen

Garage "" is ingesteld als montagepunt.

100% zeker de juiste band
Altijd de beste montage
Achteraf betalen
"Je banden worden afgeleverd bij het, door jou, gekozen montagepunt zodat je zelf niet met de banden hoeft te sjouwen."

Garagistenvoowaarden

Print als .pdf bestand

 1. Artikel 1: Algemene bepalingen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Aanbieding: een door de Garagist, via www.autobandencheck.nl aangeboden goed of dienst;
   2. Garagist: een rechts- of natuurlijk persoon die via www.autobandencheck.nl goederen en of diensten aan Klanten aanbiedt en/of via www.autobandencheck.nl goederen en of diensten aan Klanten verkoopt;
   3. Garagistvoorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
   4. Klant: iedere bezoeker, zijnde een natuurlijk persoon handelend als consument, die www.autobandencheck.nl bezoekt en die al dan niet overgaat tot de aanschaf van een product en/of dienst via www.autobandencheck.nl;
   5. Koopprijs: de op www.autobandencheck.nl vermelde prijs voor de op www.autobandencheck.nl aangeboden goederen en/of diensten, waarbij geldt dat deze prijzen inclusief BTW en eventuele overige belastingen en/of heffingen zijn;
   6. Overeenkomst: een overeenkomst die al dan niet op afstand tot stand komt tussen een Garagist en een Klant via www.autobandencheck.nl;
   7. www.autobandencheck.nl: de digitale omgeving die valt onder www.autobandencheck.nl en elke andere door TMS aangewezen applicatie;
  2. Wanneer bovenstaande begrippen in de Garagistvoorwaarden in meervoudsvorm worden gebruikt, gelden de definities onverminderd, met dien verstande dat dan een veelvoud van hetgeen in de definitiebeschrijving is omschreven wordt bedoeld.
  3. Wanneer in de Garagistvoorwaarden wordt verwezen naar een artikel dan wordt verwezen naar een artikel uit de Garagistvoorwaarden, tenzij anders is vermeld.
  4. Kopjes en tussenkopjes in de Garagistvoorwaarden dienen slechts ter verduidelijking. Hieraan kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 2. Artikel 2: Toepasselijkheid Garagistvoorwaarden
  1. De Garagistvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en/of rechtsverhoudingen tussen Garagist en Klant. De Garagistvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle verbintenissen en/of rechtsverhoudingen, zoals de tussen een Garagist en de Klant gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten die tot stand zijn gekomen via www.autobandencheck.nl.
  2. Aanbiedingen van de Garagist worden via de www.autobandencheck.nl uitgebracht onder toepassing van de Garagistvoorwaarden. De Garagist zal de Overeenkomst onverwijld aan de Klant bevestigen door middel van een elektronische bevestiging op het door de Klant aangegeven e-mailadres.
  3. De Garagistvoorwaarden zijn op www.autobandencheck.nl te raadplegen.
  4. Iedere Klant die (digitaal) een bestelling plaatst voor een product en of dienst welke via www.autobandencheck.nl wordt aangeboden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Garagistvoorwaarden.
  5. Van de bepalingen uit deze Garagistvoorwaarden kan slechts worden afgeweken doormiddel van overeenstemming daarover tussen Klant en Garagist, welke overeenstemming schriftelijk moet zijn vastgelegd. De overige bepalingen uit deze Garagistvoorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
  6. Algemene (inkoop-)voorwaarden van een Klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing op enige verbintenis tussen Garagist en een Klant, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Artikel 3: Aanbod van en overeenkomst met derde partijen; geen overeenkomst met TMS
  1. Het aanbod op www.autobandencheck.nl van Garagist bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken of de te verrichten diensten. De opgave zal voldoende gedetailleerd zijn, zodat een goede beoordeling door de Klant mogelijk wordt gemaakt. Elk aanbod bevat in ieder geval zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   1. de prijs, inclusief belastingen en eventueel verschuldigde (verwijderings)bijdragen, waarbij geldt dat aanbiedingen van de Garagist voor zaken gelden op basis van afhalen op een door de Garagist aan te geven adres waarbij montage van deze zaken plaatsvindt waarvan de kosten vooraf uitdrukkelijk worden vermeld of medegedeeld;
   2. de eventuele kosten van aflevering;
   3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn (in beginsel op afstand, via de elektronische weg en met als voorwaarde het door Klant voldoen van de Aanbetaling);
   4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website www.autobandencheck.nl binden de Garagist niet.
  3. De prijs die de Klant moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij deze prijswijziging het gevolg is van gebondenheid aan schommelingen op de financiële markt waar Garagist geen invloed op heeft en/of het gevolg is van de wijziging van wettelijke regelingen of bepalingen (bijvoorbeeld het toepasselijke BTW-tarief), in welk geval Garagist de prijs kan wijzigen, maar de Klant het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen.
  4. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, heeft de Garagist het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De Klant heeft dan het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden.
 4. Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst, betaling en levering
  1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant, via de elektronische weg onder de in deze Garagistvoorwaarden gestelde voorwaarden. De Garagist bevestigt langs elektronische weg de tot stand gekomen overeenkomst.
  2. Bij aanvaarding van een aanbod door een Klant, wordt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan Klant ter beschikking gesteld:
   1. het bezoekadres van de vestiging van Garagist;
   2. het tijdstip van de levering/montage;
   3. de Klantvoorwaarden, die ondermeer aangeven op welke de wijze de Klant van een eventueel herroepingsrecht gebruik kan maken.
  3. Levering van via www.autobandencheck.nl bestelde zaken geschiedt door deze in het bezit van Klant te stellen door de Garagist.
  4. De Garagist kan een vermoedelijke levertijd opgeven. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW op. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de Klant de Garagist een schriftelijke ingebrekestelling sturen, waarin Klant een termijn van drie weken stelt waarbinnen de Garagist alsnog kan nakomen. Indien de Garagist na deze termijn niet heeft geleverd, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van de Garagist over onmogelijkheid binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, is de Klant bevoegd de overeenkomst terstond na die mededeling te ontbinden.
  5. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft de Garagist het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de Klant niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.
  6. Garagist levert de door Klant gekochte goederen en/of diensten aan Klant op een nader door Garagist aangegeven wijze en op een nader door Garagist aangegeven locatie. In beginsel geldt als plaats van levering de plaats waar de Garagist zijn bedrijf heeft. Indien dit anders is, zal Garagist Klant hierover onverwijld, bij voorkeur per e-mail, nader informeren.
  7. Klant dient het bedrag van de Koopprijs te voldoen aan Garagist op een wijze en een tijdstip zoals door Garagist nader zal worden aangegeven. Garagist zal Klant hierover onverwijld, bij voorkeur per e-mail, nader informeren.
 5. Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud, retentierecht
  1. De eigendom van de door Garagist geleverde goederen gaat pas over, indien Klant al hetgeen hij aan Garagist ter zake van de betreffende bestelling is verschuldigd is, heeft voldaan.
  2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
  3. De Garagist kan zaken van de Koper onder zich houden als de Koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht door de Garagist worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de Koper.
 6. Artikel 6: Retourneren goederen, herroepingsrecht
  1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst met de Garagist zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 (zegge: veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant. Daarbij geldt echter wel dat deze mogelijkheid vervalt wanneer een zaak is gemonteerd, gemonteerd is geweest en/of is gebruikt, in welke mate dan ook.
  2. Tijdens de termijn van 14 dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en – voor zover van toepassing – de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in een ongebruikte en originele staat en – indien van toepassing – verpakking aan Garagist retourneren, conform de door Garagist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij Garagist van zijn onvoorwaardelijke herroeping per e-mail op de hoogte stellen.
  4. Indien de Klant gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending van het product voor zijn eigen rekening. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft zal Garagist dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product aan de Klant terugbetalen.
 7. Artikel 7: Conformiteit
  1. De Garagist staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De Garagist staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die voor een normaal gebruik nodig zijn.
  2. De Klant dient te allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van de Garagist en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning.
  3. De Garagist staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de Klant zijn toegepast, mits de Garagist op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed vakmanschap van de Garagist kan meebrengen dat hij kan weigeren bepaalde opdrachten uit te voeren.
  4. Indien de Garagist na een beroep op conformiteit door de Klant zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van de Garagist zonder dat de Klant aanspraak op een vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de Klant aan de Garagist de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim).
  5. De Garagist staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.
 8. Artikel 8: Vragen en klachten
  1. Bij vragen en/of klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door de Garagist dient de Klant zich te allen tijde direct te wenden tot Garagist.
  2. De Klant moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering van diensten onderzoeken of de Garagist de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
  3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij de Garagist schriftelijk worden ingediend nadat de Klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten ter zake verliest.
  4. Na het balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de Klant bij de Garagist moet zijn ingediend.
  5. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de Klant de Garagist in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de Klant aan de Garagist een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
  6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling.
  7. TMS is niet aansprakelijk voor de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst door Garagist, of eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  8. Klant kan bij TMS een klacht indienen over een Garagist. In dat geval zal Klant dit doen via het klachtenformulier op www.autobandencheck.nl.
 9. Artikel 9: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  1. Op de Garagistvoorwaarden, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of verband houdende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de volgens de absolute competentie bevoegde rechter in Nederland, arrondissement Oost-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.