Sluiten

<% vm.ap.name %>

<% vm.ap.address + vm.ap.number %>
<% vm.ap.postcode %>
<% vm.ap.city %>
<% vm.ap.telefoon %>
<% vm.ap.email %>

Kies je montagepunt

Max. afstand

Gevonden montagepunten (<% assemblyPoints.length %>)

<% ap.name %>

<% ap.name %>

<% ap.address %> <% ap.number %>
<% ap.postcode %>
<% ap.city %>
<% ap.telefoon %>
<% ap.email %>
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
<% ap.zaterdag %>
Zondag
Gesloten

<% ap.city %> (<% getDistanceForAssemblyPoint(ap) %>)

Instellen als montagepunt
Kies een datum

Kies een dagdeel
kies hier een voorkeursdatum en –dagdeel voor de montage van je banden. De definitieve afspraak wordt telefonisch aan je bevestigt.
Het is van belang om een voorkeurs-datum en -dagdeel voor de montage te kiezen, zodat er een montageafspraak ingepland kan worden.
Mijn keuze bevestigen

Garage "" is ingesteld als montagepunt.

100% zeker de juiste band
Altijd de beste montage
Achteraf betalen
"Je banden worden afgeleverd bij het, door jou, gekozen montagepunt zodat je zelf niet met de banden hoeft te sjouwen."

Aanvullende voorwaarden Autobandencheck

Print als .pdf bestand

 1. Artikel 1: Algemene bepalingen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Aanbieding: een door een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon, via www.autobandencheck.nl aangeboden goed of dienst;
   2. Garagist: een rechts- of natuurlijk persoon die via www.autobandencheck.nl goederen en of diensten aan Klant aanbiedt en/of via www.autobandencheck.nl goederen en of diensten aan Klanten verkoopt;
   3. Aanvullende voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel die van toepassing zijn op de contractuele relatie TMS-Klant;
   4. Klant: iedere bezoeker, zijnde een natuurlijk persoon, handelend als consument, die www.autobandencheck.nl bezoekt en die al dan niet overgaat tot de aanschaf van een product en/of dienst via www.autobandencheck.nl;
   5. Koopprijs: de op www.autobandencheck.nl vermelde prijs voor de op www.autobandencheck.nl aangeboden goederen en/of diensten, waarbij geldt dat deze prijzen inclusief BTW en eventuele overige belastingen en/of heffingen zijn;
   6. Overeenkomst: een overeenkomst die op afstand tot stand komt tussen een Garagist en een Klant via www.autobandencheck.nl;
   7. TMS: besloten vennootschap Tyra Marketing Services B.V.;
   8. Autobandencheck Account: een digitaal Klantenprofiel ten behoeve van het gebruik van www.autobandencheck.nl, gebaseerd op door Klant/Klant verstrekte gegevens;
   9. www.autobandencheck.nl: de digitale omgeving die valt onder www.autobandencheck.nl en elke andere door TMS aangewezen applicatie;
  2. Wanneer bovenstaande begrippen in de Aanvullende voorwaarden in meervoudsvorm worden gebruikt, gelden de definities onverminderd, met dien verstande dat dan een veelvoud van hetgeen in de definitiebeschrijving is omschreven wordt bedoeld.
  3. Wanneer in de Aanvullende voorwaarden wordt verwezen naar een artikel dan wordt verwezen naar een artikel uit de Aanvullende voorwaarden, tenzij anders is vermeld.
  4. Kopjes en tussenkopjes in de Aanvullende voorwaarden dienen slechts ter verduidelijking. Hieraan kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 2. Artikel 2: Toepasselijkheid Aanvullende voorwaarden
  1. Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van www.autobandencheck.nl en op alle verbintenissen en/of rechtsverhoudingen tussen TMS en Klant die uit het gebruik van www.autobandencheck.nl voortvloeien en/of daarmee verband houden. Deze Aanvullende voorwaarden zijn op www.autobandencheck.nl te raadplegen.
  2. Aanbiedingen van de Garagist worden via www.autobandencheck.nl uitgebracht onder toepassing van de Algemene Voorwaarden Overeenkomst Consument-Garagist die via de website www.autobandencheck.nl zijn te raadplegen.
  3. Van de bepalingen uit deze Aanvullende voorwaarden kan slechts worden afgeweken doormiddel van overeenstemming daarover tussen alle b betrokken partijen. De overige bepalingen uit deze Aanvullende voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
  4. Algemene (inkoop-)voorwaarden van een Klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing op enige verbintenis tussen TMS enerzijds en een Klant anderzijds.
 3. Artikel 3: Gebruik website www.autobandencheck.nl; gebruik optioneel Autobandencheck Account
  1. Indien Klant een Autobandencheck Account aanmaakt, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Klantnaam en zijn wachtwoord. TMS raadt Klant aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
  2. Indien Klant een Autobandencheck Account aanmaakt, dan is Klant niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van zijn Autobandencheck Account.
  3. Indien Klant een Autobandencheck Account aanmaakt, dan is Klant verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zijn gekoppeld aan zijn Autobandencheck Account.
  4. Klant heeft maximaal één Autobandencheck Account.
  5. Aan het hebben van een Autobandencheck Account kan Klant geen enkel recht ontlenen. TMS is te allen tijde bevoegd functionaliteiten die gekoppeld zijn aan een Autobandencheck Account dan wel aan www.autobandencheck.nl te beperken op te schorten of geheel te beëindigen.
 4. Artikel 4: Informatie en gebruik gegevens
  1. Klant zal de digitale postbus behorend bij het e-mailadres dat bij TMS bekend is zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door TMS en/of Garagist aan Klant verzonden informatie.
  2. Ongeacht van wie informatie afkomstig is of aan wie informatie wordt verstrekt, geldt dat TMS niet aansprakelijk is voor kennelijke verschrijvingen.
  3. TMS bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening die plaatsvindt met behulp van www.autobandencheck.nl. In dat kader wordt mogelijkerwijs een evaluatiesysteem gebruikt. De Klant kan hier per e-mail voor worden uitgenodigd.
 5. Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst met Garagist; geen overeenkomst met TMS
  1. Bij de bestelling van een product en/of dienst komt een Overeenkomst tot stand tussen Klant en Garagist (de Garagist is de partij die zijn producten en/of diensten onder eigen verantwoordelijkheid via www.autobandencheck.nl aanbiedt). TMS is geen partij bij de overeenkomst tussen Klant en Garagist.
  2. Levering van via www.autobandencheck.nl bestelde zaken geschiedt door deze in het bezit van Klant te stellen door de Garagist.